FB IAB det

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn […] -> Mở bằng (trình duyệt khác) để tránh lỗi khi đọc truyện nhé.

OK, đã hiểu.